สปา-ฮาคูโฮโด แชร์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการเจาะลึก Insight ผู้บริโภคในโลกดิจิตอล แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 

นายสมชาย บุษราตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมกับผู้บริหาร พนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดจาก บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด, บริษัท ไอ-ดีเอซี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท มีเดียอินเทลลิเจนซ์ จำกัด  ร่วมแชร์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการสื่อสารการตลาดยุคใหม่แก่นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ซึ่งเนื้อหาที่ได้นำมาแชร์แก่นิสิตฯ ในครั้งนี้ เน้นหนักด้านการเจาะลึก Insight และพฤติกรรมของผู้บริโภค การวางกลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์แบบ 360 องศา รวมถึงการวางแผนสื่อทั้ง Offline และ Online โดยใช้ Tools ต่างๆ ของ HAKUHODO เพื่อสร้างสรรค์แผนการสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิตอลอย่างตรงจุด

 

อาจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คนที่ 2 จากซ้าย) ได้ให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายแก่นิสิตฯ ณ ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ 

 


“บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด เห็นความสำคัญของการสื่อสารการตลาด ซึ่งปัจจุบัน มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล ประกอบกับบริษัทฯ ต้องการปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์สู่คนรุ่นใหม่  จึงได้พร้อมใจกันร่วมแชร์เทคนิคและประสบการณ์จริงในทุกๆ ปีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้น้องๆ นิสิตได้นำความรู่เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

Back